Schließen

Straßenforschungsheft Nr. 461 Vegetationsökologische Forschungen an Straßenrandbiotopen

Beschreibung Dr. Friederike Thaler, Dipl.-Ing. Karin Böhmer, Dipl.-Ing. Monika Kriechbaum, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Holzner, 120 Seiten, 79 Abbildungen, 2 Tabellen
 
Preise
Medium Netto + USt. Anzahl
Heft 19,09 € 10 %
Artikelgruppen